เมนู
หน้าแรก
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
อัตลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สี / ตราสัญลักษณ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๓/๑   หมู่  ๙   ถนน เคหะร่มเกล้าแขวง สะพานสูง  เขต  สะพานสูง  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๘๔ – ๗๗๘๗  โทรสาร  ๐๒-๑๘๔- ๗๗๘๗ 
E-mail Address : suraoladsc@gmail.com   
Website: www.sbkbma.net   ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีเขตพื้นที่บริการ๒หมู่บ้าน  ๔  ชุมชน     

ได้แก่  
o หมู่ที่  ๓    แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
o หมู่ที่  ๙    แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
o ชุมชนย่ามีลุ้ลอีบาดะห์
o ชุมชนหมู่ ๙ พัฒนา
o ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว
o ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๗๗ เดิมเป็นโรงเรียนอนุบาล ต่อมา    ทางราชการได้รับเข้าเป็นโรงเรียนประชาบาล โดยทางมัสยิดย่ามีลุ้ลอีบาดะห์ ให้อาศัยศาลาเป็นสถานที่เรียน มีฮัจยีแอ วงษ์สะและ เป็นผู้อุปการะ นายฮำดะห์โตฟาแล๊ะ รักษาการครูใหญ่ มีครูฝึกหัดสอน ๑ คน คือ นายประมวล มุมณี ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๗ มัสยิดย่ามีลุ้ลอีบาดะห์ได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงให้  อาศัยเรียน ๑ หลัง
 โรงเรียนมีพื้นที่ ๑ ไร่ ๓ งาน  ๗๒  ตารางวา ที่ดิน ๑  ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ  มัสยิดย่ามีลุ้ลอีบาดะห์ ซึ่งทำหนังสือยินยอมให้ใช้จนกว่าจะเลิกกิจการ ส่วนที่ดิน ๓ งาน ๗๒  ตารางวา เจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวน ๓ ราย ได้มอบให้กับกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวมุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คู่คุณธรรม-จริยธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้และความสามารถ
3. พัฒนาการศึกษา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาทั้งบุคคล ครอบครัว สถาบัจองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
 แผนที่การเดินทางโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
 

เลขที่ 3 ถนนเคหะร่มเกล้า  แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02 1847787   โทรสาร. 02 9170224
E-mail : suraoladsc@gmail.com  Facebook : โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.