เมนู
หน้าแรก
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
อัตลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สี / ตราสัญลักษณ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวมุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คู่คุณธรรม-จริยธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
2.เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้และความสามารถ
3.พัฒนาการศึกษา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาทั้งบุคคล ครอบครัว สถาบัจองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4.พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

เลขที่ 3 ถนนเคหะร่มเกล้า  แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02 1847787   โทรสาร. 02 9170224
E-mail : suraoladsc@gmail.com  Facebook : โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.